Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω τουΠληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί«Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση μαθητείας). Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής για την ειδικότητα του
πτυχίου του και επιλέγει ένα μόνο από τα ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν την ειδικότητα. Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο σε περισσότερες από μία ειδικότητες, υποβάλλει μία και μοναδική
αίτηση για μία μόνο από τις ειδικότητες που έχει πτυχίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Υποχρέωση υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση Μαθητείας , δηλαδή υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, αλλά επί πλέον έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη για προσφορά θέσης Μαθητείας. Υποψήφιος μαθητευόμενος δύναται να δηλώσει ότι συμμετέχει στη διαδικασία με δεσμευμένη θέση Μαθητείας, μόνον αν ο εργοδότης έχει ήδη καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας τα στοιχεία της επιχείρησης του και τον Α.Μ.Κ.Α. του υποψηφίου.
Η διαδικασία καταχώρισης δεσμευμένων θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας είναι διαθέσιμη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ΓΕ.Λ.
  2. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  5. Αποδεικτικό ΑΦΜ*
  6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  7. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο
    ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης.

Για πλήρη ενημέρωση δείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω….

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΤΕΙΑ