Εγγραφές

Γ2/80033/04-08-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Aρθρο 6
Προθεσμίες Εγγραφών

  1. α) Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
    β) Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώρηση στο ατομικό δελτίο και στο Μητρώο μαθητών των στοιχείων του μαθητή που αναφέρονται στο άρθρο 9 της απόφασης αυτής.
  2. Εκπρόθεσμη εγγραφή , είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
  3. Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.
  4. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.
  5. Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Λ επιτρέπεται εφόσον ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση μαθητή που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί δεν επιτρέπεται.
  6. Στις σχολικές μονάδες εσπερινής φοίτησης εγγράφονται οι εργαζόμενοι μαθητές. Για την εγγραφή εργαζόμενου μαθητή απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.
  7. Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων υποχρεώνονται να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών των σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών.

Γ2/80033/04-08-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Aρθρο 7
Εγγραφές – Μετεγγραφές

Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται :

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

 

Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ μετεγγράφονται :

Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

 

Aρθρο 7
Εγγραφές – Μετεγγραφές

Στην B΄ Τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται :

α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ.
γ) Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.
στ) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.
ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
ιβ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ
ιγ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών.
ιδ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

Στην B΄ Τάξη του ΕΠΑΛ μετεγγράφονται :

α)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.
β)Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.